Avís Legal

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA TOTALITAT D'AQUESTA WEB SITE: TEXT, IMATGES, MARQUES, LOGOTIPS, ARXIUS D'ÀUDIO I VÍDEO, BOTONS, ARXIUS DE SOFTWARE, COMBINACIONS DE COLORS, AIXÍ COM L'ESTRUCTURA, SELECCIÓ, ORDENACIÓ I PRESENTACIÓ DELS SEUS CONTINGUTS, ES TROBA PROTEGIDA PER LES LLEIS SOBRE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, QUEDANT PROHIBIDA LA SEVA REPRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ, COMUNICACIÓ PÚBLICA I TRANSFORMACIÓ, ESTALVI PER A ÚS PERSONAL I PRIVAT.

LEGISLACIÓ

LES ACTIVITATS, PRODUCTES I SERVEIS INCLOSOS EN AQUESTA WEB ESTAN DIRIGITS A CONSUMIDORS AMB RESIDÈNCIA A ESPANYA. PER A QUALSEVOL QÜESTIÓ QUE PUGUI SORGIR SOBRE ELS ESMENTATS CONTINGUTS, ACTIVITATS, PRODUCTES I SERVEIS SERÀ D'APLICACIÓ LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA SENT COMPETENTS IGUALMENT ELS TRIBUNALS ESPANYOLS, AMB SUBMISSIÓ EXPRÉS A LA JURISDICCIÓ DELS TRIBUNALS DE MADRID.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

D'ACORD AMB EL QUE S'ESTABLEIX A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, EL CLIENT/USUARI QUEDA INFORMAT DE LA INCORPORACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS ALS FITXERS AUTOMATITZATS EXISTENTS EN ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. AMB CIF(B-62.335.195) , AUTORITZANT A AQUEST AL TRACTAMENT DE LES DADES ALS QUALS TINGUI ACCÉS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA NAVEGACIÓ PER LES PÀGINES WEB D'INTERNET, DE LA CONSULTA, SOL·LICITUD O CONTRACTACIÓ DE QUALSEVOL SERVEI O PRODUCTE, O DE QUALSEVOL TRANSACCIÓ O OPERACIÓ REALITZADA, PER A LES FINALITATS D'OFERTA O COMUNICACIONS PUBLICITÀRIES I PROMOCIONALS I CONTRACTACIÓ D'ALTRES PRODUCTES I SERVEIS DE ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P., I PER TAL D'ADEQUAR LES OFERTES COMERCIALS AL PERFIL PARTICULAR DE L'USUARI/CLIENT, SENT ELS SEUS DESTINATARIS ELS SERVEIS COMERCIALS I TÈCNICS DE ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. EN PARTICULAR, EL CLIENT/USUARI AUTORITZA ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. PERQUÈ ENVIÏ OFERTES O COMUNICACIONS PUBLICITÀRIES I PROMOCIONALS PER VIA ELECTRÒNICA A LA SEVA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC O A TRAVÉS D'UN ALTRE MITJÀ DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA EQUIVALENT. EL CLIENT/USUARI TÉ DRET A OPOSAR-SE AL TRACTAMENT DE QUALSEVOL DE LES SEVES DADES. L'USUARI/CLIENT PODRÀ EXERCIR EN QUALSEVOL MOMENT EL SEU DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES SEVES DADES, I REVOCAR L'AUTORITZACIÓ CONCEDIDA PERQUÈ ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. ENVIÏ PER VIA ELECTRÒNICA OFERTES O COMUNICACIONS PUBLICITÀRIES I PROMOCIONALS, NOTIFICANT-HO ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A L'ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC RG@ROSSELLGINER.COM, O MITJANÇANT CARTA DIRIGIDA AL SERVEI D'ATENCIÓ A LA CLIENTA, C\ ROBÍ 33, BAIXOS 2ª 08024 - BARCELONA. EL CLIENT/USUARI ACCEPTA QUE PUGUIN SER CEDITS LES SEVES DADES EXCLUSIVAMENT PER A LES FINALITATS ASSENYALADES ANTERIORMENT , A ALTRES ENTITATS DEL GRUP ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. , EN LA FORMA I AMB LES LIMITACIONS DE LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. NO GARANTEIX QUE L'ACCÉS AL WEB SITE SIGUI ININTERROMPUT O QUE ESTIGUI LLIURE D'ERROR; COM TAMPOC ES RESPONSABILITZA NI GARANTEIX QUE EL CONTINGUT O SOFTWARE AL QUAL ES PUGUI ACCEDIR A TRAVÉS D'AQUESTA WEB SITE ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. NO ES RESPONSABILITZA NI GARANTEIX L'APROFITAMENT DE LA INFORMACIÓ, O CONTINGUT D'AQUESTA WEB SITE QUE ES POGUÉS CANALITZAR PER A PROPÒSITS PARTICULARS I EN CAP CAS SERÀ RESPONSABLE PER LES PÈRDUES O DANYS DE QUALSEVOL TIPUS QUE SORGEIXIN PER L'ACCÉS I L'ÚS DE LA PÀGINA WEB, COM PER EXEMPLE, VIRUS INFORMÀTICS O ALGUN ALTRE TIPUS DE COMPONENT PERJUDICIAL. SIGUI ININTERROMPUT, ESTIGUI LLIURE D'ERROR O CAUSI UN DANY A L'USUARI. ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. ES ALIÈ A L'ÚS QUE ELS USUARIS FACIN DE LA WEB SITE I DE LA INFORMACIÓ QUE AQUESTA CONTINGUI, I NO GARANTEIX QUE EN L'ACCÉS A ALTRES WEB SITE A TRAVÉS D'ENLLAÇOS (ENLLAÇOS) O CERCADORS ES PUGUI VISUALITZAR INFORMACIÓ QUE FEREIXI LA SEVA SENSIBILITAT O ELS PROVOQUI DANYS. ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. NO ASSUMEIX RESPONSABILITAT PEL CONTINGUT DE QUALSEVOL FÒRUM O DEBAT EN EL CIBERESPAI (XAT), BUTLLETINS O QUALSEVOL MENA DE TRANSMISSIONS, QUE ESTIGUIN VINCULADES A AQUESTA WEB SITE I COOPERARÀ, SI ÉS REQUERIT PER ORDRE JUDICIAL O PER LES AUTORITATS PERTINENTS, EN LA IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES RESPONSABLES D'AQUELLS CONTINGUTS QUE VIOLIN LA LLEI.

MODIFICACIÓ

ROSSELL-GINER I ASSOCIATS S.L.P. ES RESERVA TOTS ELS DRETS PER MODIFICAR, LIMITAR O CANCEL·LAR ELS TERMES I CONDICIONS APLICABLES AL WEB SITE, NO ASSUMINT CAP RESPONSABILITAT SOBRE LA SEVA ACTUALITZACIÓ, AIXÍ COM LA FACULTAT D'EFECTUAR QUANTES MODIFICACIONS EN LA CONFIGURACIÓ O PRESENTACIÓ DE LA WEB ESTIMI OPORTUNS, EN QUALSEVOL MOMENT I SENSE PREVI AVÍS.